PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
Ny Bebyggelse, Trafik och VägarGENOMFÖRDA AKTIVITETER

Inom fokusområdet Ny bebyggelse, trafik och vägar har arbetet främst skett i inom två huvudgrupper.


Byggherregruppen

För genomförande av de förtätningsprojekt och den utveckling som den fördjupade översiktsplanen förutsätter har ett ramavtal träffats med Fastighets AB Förvaltaren och en byggherregrupp bestående av representanter från byggföretagen Riksbyggen, Folkhem, Veidekke, Skanska, JM och HSB. Byggherregruppen har samlats för avstämningsmöten och workshops vid tre tillfällen. Flera av dessa har också deltagit under fokusgrupps-möten.

Fokusgruppen

Fokusgruppsmöten har genomförts vid två tillfällen, 20-30 personer har deltagit vid varje tillfälle. Gruppen består av boende, tjänstemän, konsulter, byggherrar, markägare och andra lokala aktörer. Boende i Ör har varit delaktiga i högre grad än boende i Hallonbergen. Unga, barnfamiljer och personer med utländsk bakgrund har varit underrepresenterade. Kommande aktivitet i förhållande till fokusområdet bör därför vara uppsökande och på plats, i bostadsområdena.

Därutöver har separata avstämningsmöten med fastighetsbolaget Förvaltarens ledningsgrupp och fastighetschef genomförts.

RESULTAT

Nedan följer sju produkter som resultat av arbetet i fokusområdet.


Referat baserat på workshop med byggherregruppen (1)

För att säkra att byggherregruppens synpunkter kunde vävas in i en slutlig överordnad planskiss för de två stadsdelarna, och för att upparbeta intresse för att delta i dialogprocessen, har tre separata workshops genomförts med byggherregruppen. Ett konkluderande referat från dessa samtal har utarbetats som visar var olika byggherrar ser möjligheter i den s.k. PARK LEK´s planen, samt hur man uppfattar att man kan skapa urbana rum inom denna plan.


Byggherregruppen har lagt vikt vid att kommunen ger

 • Entydiga besked gällande politiskt bred förankring av utvecklingen i Hallonbergen och Ör.

 • Att dessa besked sträcker sig även över nästa mandatperiod.

 • Att konkreta villkor och principer för etappindelning och tidplan föreligger.

 • Att man redovisar en definition av volymer.

 • Att man redovisar en övergripande långsiktig plan för utbyggnaden.

 • Att en serviceutredning för kommunal service i områdena utarbetas


Fokusgruppens överordnade målkriterier (2)

Fokusgruppens har kartlagt kriterier för en kommande utvecklingsstrategi.

Ro och utveckling – en utbyggnad av områdena bör enligt många i gruppen medvetet satsa på den existerande skillnaden i karaktär mellan stadsdelarna. Inte försöka att ta bort den genom att bygga ihop stadsdelarna. Skillnad är en tillgång. Satsa både på områden med ro, och områden som är mer urbana.

Ro: Örs identitet som rofyllt område, Hallonbergens stora lugna gårdsrum och de rofyllda slänterna mot naturområden kan enkelt stärkas som identitetsbärande princip.

Urbana rum: Centrala delarna av Hallonbergen och Hallonbergen mot Enköpingsvägen kan stärkas som nytt urbant område, med höga hus och affärer i bottenplanet, liv och rörelse. Denna del av stadsdelarna kan på ena sidan få stora gröna kvaliteter, genom ett nytt nord-sydligt grönstråk.

Respekt för områdenas existerande arkitektoniska identitet: Följer samma logik som ovan, men med fokus på arkitekturen. Den nya bebyggelsen bör ta sin utgångspunkt i, och förhålla sig till respektive områdes arkitektoniska uttryck. Inte nödvändigtvis med upprepning av samma arkitektoniska gestaltning.

Man bör föra vidare den påtagliga arkitektoniska omsorg som finns i båda stadsdelarna. Exempel på detta är ljusinsläpp i lägenheterna, hur huskroppar står och förhåller sig till varandra och gårdsrum som möjliggör goda livsrum. Staden bör lista dessa som kvalitetskriterier i en kommande överordnad plan för stadsdelarna (eventuellt med namnet strukturplan), för att undgå abrupt skifte i uttryck.

Staden bör genomföra en utökad dialog med grannar till ny bebyggelse för att undvika okänsliga placeringar. Det kan tillexempel innebära att nya hus inte placeras på platser som upplevs värdefulla, används av många eller påverka befintlig bebyggelse mycket negativt.

Inte bara nya hus
Gruppens deltagare har flera gånger formulerat behovet av annat än ny bebyggelse som förutsättning för positiv utveckling av stadsdelarna. Det finns ett uttalat behov av arbetsmarknadsinsatser, sociala insatser samt insatser för barn och ungas skola och fritid i Hallonbergen.

Öppna områdena mot resten av Sundbyberg
Ett annat tema i samtalen har varit vikten av att stärka kontakt och beröringsytor, punkter mellan Hallonbergen-Ör och omgivande stadsdelar. Det skulle till exempel kunna ske med fler gång-och cykelbanor, nya vägar i nordsydlig riktning mellan Hallonbergen och Ursvik samt ökat tillgänglighet till Nationalarenan i Solna.

Bygga med hänsyn till naturen
Grönområdena omkring/i Ör är rester av ett arboretum (en vetenskapligt ordnad planterad trädsamling) som tidigare fanns vid Örs gård. Det finns således flera mycket bevaringsvärda växter och träd. Det önskas respekt för dessa och för de karaktäristiska två kullar som de två stadsdelarna ligger på. En princip om att bygga utan att ”skövla”, med hänsyn till existerande natur bör vara ett kvalitetskriterium för ny bebyggelse.Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)Gruppens definitioner utbyggnadsområden (3)

Fokusgruppens arbete har haft karaktär av en förhandling mellan olika intressen i en utbyggnad. Målet har varit att gradvis mejsla fram en gemensam bild av var och hur en utbyggnad skulle kunna ske.

Under det första mötet diskuterades för och nackdelar med den plan som den tidigare PARK LEKs processen lett fram till. Är det teknisk och ekonomiskt möjligt att flytta Ursviksvägen? Kan man bebygga det område som på detta sätt friläggs? Är det alls en god idé? Vilken slags stad bygger vi i så fall? Vem vill vi bygga för? Vem blir utesluten? Vad förlorar vi? Vad vinner vi?

Följande möte innehöll en promenad, där boende som är tveksamma till att flytta vägen fick tid att redogöra för sina synpunkter. Konsulter på WSP Samhällsbyggnad deltog båda dessa samtal som förberedelse till sitt arbete. Mötet bestod även i att konkretisera, utifrån tidigare diskussion. Gruppen kom fram till att det är avgörande hur vägen dras, för att kunna fortsätta samtalet om hur utbyggnaden ska ske. (Hallonbergen-Ör-gruppen, Exploateringsutskottet, stadsbyggnads- och miljönämnden samt byggherregruppen har samtliga haft möjlighet att lämna synpunkter och tagit del av materialet.)

 1. Tre skisser till ny vägdragning har utarbetats. En bearbetning av dessa sker i skrivande stund.

 1. Ett antal möjliga byggrätter har under samtalet utpekats. Dessa har sedan presenterats för fokusgruppen parker och grönområden. Denna grupp har utpekat två av dessa områden som värda att bevara/inte bebyggas, men samtidigt accepterat tanken om bebyggelse på övriga utpekade områden.

 1. Områden har bearbetats av en extern arkitekt med stor kunskap om planering. Hennes uppdrag var att undersöka planens robusthet från en professionell byggherresynvinkel och studera hur nya byggnader kunde placeras inom de utpekade områdena. Hennes arbete har därefter presenterats för Hallonbergen-Ör-gruppen samt byggherregruppen vid separata möten. Under mötet var den entydiga responsen att hennes arbete visade att planen – som förutsätter en flyttning av Ursviksvägen - har ett realistiskt produktionsmässigt perspektiv.

 1. Krav om transparens i kommande processer. Riktlinjer och förutsättningar som ligger till grund för kommande utbyggnad ska enligt alla deltagare formuleras i en transparent form som till exempel en strategisk plan. Samtidigt ska denna plan inte låsa utvecklingen till ett förutbestämt spår i betydelsen exakta placeringar och gestaltningar.– ”Vi ska inte bygga nya miljonprogram”. Utvecklingens process ska understödja idérikedom och nytänkande och öppna möjligheter för byggherrar och arkitekter i kombination med klara kvalitetskrav. I dessa kvalitetskrav kan ingå att det ska föras en utökad dialog med boende i närområdet.


Rapport från WSP (4)

Fokusområdet för Ny bebyggelse, trafik och vägar har koncentrerats kring att vidareutveckla de idéer som framkom i det tidigare arbetet med PARK LEK. Under våren har WSP haft i uppdrag att undersöka möjligheten att slå samman Ursviksvägen och Gesällvägen i Gesällvägens läge för att på så vis möjliggöra ett grönstråk och frigöra exploaterbar mark. Uppdraget har resulterat i 4 alternativa vägdragningar.Klicka på bilden för att se den i större format. (PDF)
Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)
Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)

Etapplan (5)

Diskussion har under hela processen pågått om placering av nya bebyggelseområden. För och nackdelar med olika platser har förhandlats mellan gruppernas intressenter. Som ett resultat har vi nu ett förslag till etapplan. Fokusgruppen har inte bara diskuterat var den nya bebyggelsen kan ta plats utan även hur. Gestaltningsprinciper har diskuterats översiktligt och en exploateringsutredning har påbörjats.Klicka på bilden för att se den i större format. (PDF)
Arkitektskiss (6)

Mot bakgrund av vårens arbete och det tidigare arbetet i PARK LEK har en samhällsplanerare/arkitekt skissat på en översiktlig volymstudie. (I första hand som underlag inför kommande exploateringsutredning).

Uppdrag har getts till företaget SLA, för att djupare studera grönområdena i stadsdelarna.


DOKUMENT SAMMANSTÄLLNING

 • PARK LEK – tidigare redogörelse

 • Referat av workshop med byggherrar

 • Minnesanteckningar och bilder från fokusgruppsmöten

 • Minnesanteckningar och bilder från byggherregruppens möte

 • Förslag till etapplan

 • Översiktliga kapacitetsberäkningar på 3 vägförslag varav ett är 0+

 • Översiktlig exploateringsutredning

 • Principskiss för struktur/skelettplan


Nätverk och kontakter

Projektsekretariatets nätverk utgörs av boende, byggherregrupp, markägare, Hallonbergen-Ör-gruppen, föreningsliv och Förvaltaren med flera. Arbetet samordnas med trafikplanerare, miljöhandläggare och planarkitekter på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Även med folkhälsoplanerare på kultur- och fritidsförvaltningen. Konsulterande exploateringsingenjörer och trafikplanerare har bistått projektsekretariatet i arbetet och deltagit vid fokusgruppsmöten.

KVAR ATT GÖRA


Fördjupad trafikutredning

Kostnadsbedömningar av olika vägförslag, genomförbarheten behöver studeras vidare. Anläggningsingenjör kopplas in.


Planarbete

Pågående programmarbete avslutas och godkänns i SMN (nov/dec). I samband med godkännandet föreslås att plansamrådesskede påbörjas på tre områden. Enligt nedanstående skiss markerat 3.3 och 3.4. samt Ursviksvägen inkl. grönstråk.

Området 3.3. Penninggräset bör inrymma seniorboende i någon form. Dessa områden bör kunna planläggas utifrån det planuppdrag och efterföljande program som redan finns. Se förslag på etappskiss nedan.

Planuppdrag

Utöver detta föreslås att två nya uppdrag upprättas för områdena 3.1. och 3.2, se nedan.


Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)Exploateringskalkyl

En exploateringskalkyl behövs. Diskussion pågår om förutsättningar för en sådan kalkyl.


Serviceutredning

Behov finns av en serviceutredning för befintlig och tillkommande bebyggelse. Arbetet har påbörjats.


Kvalitetsprogram/områdesprogram

Ett långsiktigt visionsdokument som bland annat utgör ett underlag för att reglera minimikrav på utformning och kvalitetsnivå för gestaltning av bebyggelsen och utomhusmiljön. Dokumentet ska även beskriva områdets tänkta karaktär och stadsmiljökvaliteter för att skapa en bild som kan kommuniceras med såväl exploatörer som allmänhet. Gestaltningskvaliteterna ska omfatta både ny bebyggelse som befintlig bebyggelse i området.


 PARKLEK

 

 

PARK LEKS PLANEN

Nedan ses två olika bilder av hur stadsdelarna Hallonbergen och Ör skulle utvecklas i framtiden. Överst ses det förslag som Sundbybergs stad presenterade vid samråd i oktober 2011. Här består utvecklingen av att man skapar en ny tredje stadsdel mellan de två existerande, och detta genom att uteslutande tillföra nya byggnader / bostäder. Av dessa byggnader var en majoritet tänkt som privata bostader till försäljning.

Den nedre planen är PARK LEKs motförslag från 2012, som fick status som samrådssvar, och som ledde till PARK LEK PARLAMENT. Det föreslår att de två existerande stadsdelarna var och en får växa på sina premisser. Utbyggnaden skall i högre grad medverka till att lösa några av de problem som stadsdelarna står med i dag. Samtidigt skall det skapas två nya gemensamma gröna stråk. I sin tur förbinder dessa två stråk stadsdelarna bättre med andra delar av staden. Därutöver föreslås en direkt koppling mellan en förtätning och en upprustning av stadsdelarna enligt den princip, att alla utgifter skall ge mer än ett resultat.


Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)
Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)      
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck