PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
Parker och Grönområden
GENOMFÖRDA AKTIVITETER

En av processens syfte är att upparbeta en utvidgad kontaktyta till de boende som inte attraheras av fokusgruppens dialogformat. Särskilt har unga familjer och familjer med utländsk bakgrund visat större engagemang vid aktiviteter med en mer öppen form. Där det finns möjlighet att komma och gå. I strävan att upparbeta kontakter och föra dialog med många människor har aktiviteterna varit av olika karaktär.


Fokusgrupp

Under våren 2013 genomfördes tre fokusgrupper inom området Parker och grönområden. Mellan femton och tjugo personer deltog vid varje tillfälle. Boende, kommunala tjänstemän och medarbetare från det allmännyttiga bostadsbolaget Fastighets Ab Förvaltaren med flera har deltagit. Fokusgruppen beslutade att förlänga sitt arbete. Ytterligare ett samtal genomfördes i början på september 2013.


Workshop Kraftledningsgatan

Inom ramen för fokusområdet har en halvdags workshop genomförts i det gamla kraftledningsstråket, i Hallonbergen. På plats arbetade projektsekretariatet samt några ytterligare tjänstemän i en modell över kraftledningsgatan som efterhand kompletterades med boendes reflektioner och synpunkter. Ungefär femtio boende i varierande åldrar stannade till, diskuterade och lämnade förslag under denna workshop.


Sommarpromenader

Under sommaren 2013 har projektsekretariatet gått promenader i områdena i syfte att möta boende och starta en dialog. Under promenaderna har vi talat med cirka trettiofem boende och samlat in deras synpunkter och förslag till förbättringar av fokusgruppens förslag.


Koordineringsmöten

Projektsekretariatet har haft avstämningsmöten med representanter från Förvaltaren exempelvis trivselprojektledare, projektkoordinator, lanskapsarkitekt och landskapsingenjörer. Avstämningsmöten har även skett med tjänstemän från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.KOMMANDE AKTIVITETER

Ytterligare en workshop utomhus planeras. Denna ska behandla Malins Park i Ör och kommer att genomföras under hösten. Syftet är dels att kartlägga användning av Malins Park i dag, dels att få kontakt till fler barnfamiljer.LOKALT NÄTVERK

En av ParkLek Parlaments målsättningar är att upprätta ett hållbart lokalt nätverk som kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Nätverket utgörs av boende, tjänstemän, föreningar, anställda på Förvaltaren, konsulter och andra lokala aktörer. Det är personer med kunskap inom det aktuella fokusområdet och med lokalkännedom.

För fokusområdet Parker och grönområdet omfattar nätverket bland annat, boende, gerillaodlingsentusiaster, landskapsarkitekter, miljöhandläggare, trivselvärd och folkhälsoplanerare. Det omfattar också det lokala föreningslivet.

Syftet är att bland annat understödja kontakt inom och mellan nyetablerade nätverk, framtida nätverk samt att underlätta möjligheter att nå nyckelpersoner inom fokusområdet.

BEHOVSBESKRIVNING

Här följer en kort sammanfattning av de synpunkter, idéer och utvecklingsmöjligheter som bedöms betydelsefulla av många deltagare.

Det finns stora identitetsbärande värden i områdenas grönstrukturer och naturvärden.

Dessa kännetecknar båda stadsdelarna i dag och det bör vara ett grundläggande kvalitetskrav i kommande utbyggnad att bevara den ro som gröna gårdar och bostadsnära naturområden ger. Utveckling mot mer urbana rum föreslås därför ligga centralt vid Hallonbergen Centrum. Gårdarna är direkt kopplade till långsträckta vandringsstråk både i ost-västlig och nord-sydlig riktning. Dessa ger stor livskvalitet.

Utgifter till aktivering och underhåll av existerande kvalitéer bör räknas in i en utbyggnad. I flera av stadsdelarnas parker- och grönområden finns ett behov av underhåll och upprustning. En satsning på mervärdeshöjande åtgärder i parker - och grönområden skulle få stor betydelse för stadsdelarnas utveckling.

Toppstugan behöver återuppstå, med de funktioner den en gång hade. Rusta upp även omkringliggande mark med bland annat nya grillplatser och sittplatser.( Se sammanfattning för fokusområde Toppstugan för en utförligare beskrivning)

Den gamla kraftledningsgatan i Hallonbergen bör stärkas, och förbindas med Malins Park i Ör som ett stort bärande identitetselement för promenader, lek och sociala aktiviteter för befintlig och tillkommande bebyggelse.


Ett nytt grönstråk bör anläggas:

I dag ligger båda stadsdelarna isolerade på var sin höjd. Nord-sydliga förbindelser behövs för att koppla till Ursvik och Duvbo, till Lötsjön och till Järvafältet. Med ett nord-sydligt grönstråk på delar av den mark som i dag används till Ursviksvägen, kan Golfängarna närmast knytas samman med Järvafältet. Detta nya grönstråk, som bör väva sig in och ut ur en ny bebyggelse, kan utformas som socialt “stråk” med variation i planteringar och med olika former av lekredskap, för att fungera som socialt lim mellan stadselarna. En mervärdeshöjande funktion som skulle fungera som en katalysator för områdesförnyelsen.

 

EN LAGER-PÅ-LAGER-KARTA

Deltagarna i fokusgruppen har beslutat att medverka till en karta över stadsdelarna. Denna karta ska visa områdenas historia, nutid och framtid. Kartan ska innehålla många olika lager av information med olika karaktär - Historiska fakta, konkreta informationer om institutioner och platser, informella namn på olika platser, kommande utbyggnadsområden osv.

Denna karta föreslås utformas i två versioner:

En pappersversion, som kan delas ut i samband med att gruppen av deltagare vill genomföra en rundvisning av sina områden våren 2014.

En digital version, som kan användas som underlag för all kommande planering av områdena och fungera som ett slags “kitt” i en strukturerad plan för utbyggnaden av områdena. (GIS)

Till denna plan önskas skyltar i stadsrummet. Skyltarna ska peka ut några av de platser som kartan sätter namn på. Ett exempel är “Ugglan” vid trappan upp mot kraftledningsstråket som många ungdomar använder som mötesplats. Ett exempel är “Hägerhänget” som är ett hägerbo vid Råstasjön som Örborna och Råstaborna har gemensamt ägarskap till.

Kombinationen av karta och skyltar tänks ha en mervärdeshöjande funktion och vara användbara för nuvarande och kommande boende, för planeringen, och för byggherrar i försäljningsprocessen.

Rundvisningen av områdena skulle därutöver vara ett bidrag till att stärka stadsdelarnas olika identitet, som en tillgång.
Klicka på bilden för att se Lager-på-Lager-kartan i större format (PDF)
"ANNAT PÅ GÅNG"


Gerillaodling

En grupp unga boende i Hallonbergen som deltog i fokusgruppens första samtal återkom med en långt utvecklad plan om att starta en s.k. gerillaodling på sin gård. De fick hjälp att kontakta andra unga med samma önskan. En förfrågan riktades till Förvaltaren som ställde sid positiva till initiativet. Planteringen sattes igång på Lötsjövägen och har gett gruppen lust att prova fler och större projekt.

Erfarenheten från denna aktivitet stämmer med andra erfarenheter från några av de andra grupperna. Deltagarna vill gärna handla här och nu. De vill gärna själva styra hur och när man vill träffas, och vad man vill utforma.


FÖRVALTAREN GARAGE- OCH GÅRDSRENOVERING

Förvaltaren påbörjar arbete med garage- och gårdsrenovering i kvarteret Vandraren under oktober 2013 och beräknas pågå till och med september 2014.ODLINGSLOTTER

Under året har Förvaltern anlagt ett 20-tal odlingslotter centralt i Hallonbergen. Intresserade boende har fått anmäla sitt intresse för att få sköta en odlingslott.

Klicka på bilden för att se den i större format (PDF)


 PARKLEK _ GRÖNOMRÅDEN
 ARBETSDAGAR PARKLEK II, 2012

Under en rad arbetsdagar utformade boende och lokala aktörer sina svar på kommunens programförslag för en kommande utbyggnad av Hallonbergen och Ör.
Sammanfattningar och resultat gällande Grönområden från dessa dagar hittar du här nedanför.

Klicka på bilden för att se den som PDF (i större format).

FÖRSTA GRÖNA GRUPPENANDRA GRÖNA GRUPPENKRAFTLEDNINGSSTRÅKET

     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck