PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
Barn och ungdomars fritid


I fokusområde barn och ungdomar har PARK LEK PARLAMENT fört samtal med områdets unga och med deras föräldrar i syfte att hitta möjligheter att ge områdets unga en god uppväxtmiljö och en meningsfull fritid. Fokusgrupperna har varit ett forum för kunskapsutbyte mellan barn och unga, föräldrar, tjänstemän och politiker.


BAKGRUND

Under tidigare faser i ParkLek, formulerades ett stort behov av att stärka fritidsgården i Hallonbergens Centrum;

 • Fritidsgården upplevdes som allt för liten, med allt för få aktiviteter, möjligheter och med för kort öppettid.

 • Ungdomarna uppträdde i stora grupper som verkade störande och skapade rädsla hos andra.

 • Fritidsgården har inte möjlighet att erbjuda de aktiviteter som de unga ville ha.

 • Situationen för tjejer i stadsdelarna beskrevs som mycket otillfredsställande. Deras fritidsverksamheter var konsekvent överskuggade av ett fokus på de mer utåtagerande killarnas.

Mot denna bakgrund utpekades barns och ungdomars fritid som ett fokusområde.

Ungefär samtidigt som PARK LEK PARLAMENT initierades påbörjade Kultur- och fritidsförvaltningen en egen förändrings- och visionsprocess, för att möta de problem som lyfts fram. Under året har man målmedvetet realiserat delar av de önskade förändringarna.

Resultatet av detta arbete är redan märkbart. ParkLek Parlament har i sina kontakter med ungdomar och föräldrar tydligt märkt hur förtroendet för nyckelpersoner inom förvaltningens verksamheter nu är större. Ungdomar uttrycker, att de den här gången uppfattar sig som ”hörda” av kommunen. Ungdomar och barn önskar fortfarande bättre och nya lokaler för fritidsgården – men känner ändå att det är ”saker på gång”.

Park Lek Parlaments fokus på barn och ungas fritid har en stödjande roll i denna positiva utveckling.PROJEKTSEKTRETARIATETS ARBETE

Målet har varit att upparbeta aktiv medverkan från och kontakt mellan grupper av aktörer som deltar i förändringsprocessen omkring barn och ungdomars fritid i Hallonbergen och Ör. Projektsekretariatet har efterfrågat deras syn på sin egen möjliga roll i en förändringsprocess, och sökt utvecklingsmöjligheter och samarbetsformer som tidigare har legat ”under radarn”.

Park Lek Parlament har därutöver bidragit ekonomiskt till utvalda initiativ, aktiviteter eller initiativ som kan ge konkret erfarenhet av samarbete. Konkreta förslag som kan testas som mindre pilotprojekt eller samarbeten mellan kommunala institutioner, eller mellan staden och bostadsbolaget Förvaltaren. Initiativ som kan generera storytelling: dvs. som kan framkalla en ny berättelse om stadsdelarna - också nya perspektiv internt mellan kommunens institutioner på områdena.

Nyckelpersoner och initiativ med bärkraft kanaliseras vidare till Kultur- och Fritidsförvaltningen, som därmed kan formalisera sin kontakt till gruppen på det sätt man ser som meningsfullt, i relation till sin dagliga verksamhet och budget.

Alla aktiviteter i detta fokusområde har genomförts i nära samråd med förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen och med löpande återkoppling till respektive enhetschef på förvaltningen.GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Nedan återges några av de delprojekt som genomförts inom fokusområdet.


Äldre tjejer som förebilder

Tjejer är uttalat frånvarande i ungdomsgrupperna i Hallonbergen. Ett möte arrangerades därför med en grupp lite äldre, engagerade tjejer från Hallonbergen. Här medverkade också medarbetare från fritidsgården. Gruppen ombads att formulera hur de, i egenskap just av äldre tjejer, såg på varför tjejer är så ”osynliga” idag. De träffades på egen hand och utarbetade ett slags aktionsprogram för att råda bot på situationen. Själva tog de på sig rollen som förebilder för andra tjejer.

På eget initiativ valde de att arrangera basket under sommaren - tjejbasket varje torsdag. Projektsekretariatet hjälpte till att förmedla kontakt till Kultur- och fritidsförvaltningen gällande tillgång till sportshallen i Hallonbergens Centrum. Trivselvärden i Hallonbergens Centrum medverkade med tillsyn av aktiviteten under hela sommaren. Basketen genomfördes, och ett tiotal tjejer spelade under sommaren. Tyvärr kom det inte så många yngre tjejer som de hoppats på träningarna. Gruppen har nu kopplats direkt till fritidsgården. En tjejbasket realiseras nu av en idrottsförening i en mer permanent form.

Under hösten har en mingelkväll och en filmkväll arrangerats för tjejer på fritidsgården. Så här beskrev de själva sin roll inför mingelkvällen ”Målet med kvällen är att få fler unga tjejer att synas, höras, umgås och trivas i området och sin Fritidsgård. Superbra möjlighet för oss äldre som vill och kan stötta vår ort.”Klicka på bilden för att läsa mer om gruppens arbete.


Kan lite kafferep sudda ut fiendebilder?

Kontaktytan mellan seniorer och ungdomar i Hallonbergens centrum har periodvis varit mycket ansträngd. De äldre är rädda för vissa av ungdomarna. På initiativ från medlemmar i Hallonbergens IF och i samarbete med stadens samordnare för Träffpunkten i Hallonbergen togs därför ett initiativ till ett kafferep. Syftet var att testa om det fanns möjlighet för en förbättrad kontaktyta.

Tio ungdomar som några av de äldre uttryckt oro inför kom med upp till Träffpunkten. Gruppen av deltagande äldre var dock endast 6 personer. Båda parter upplevde mötet som meningsfullt, men man ville hellre ha en mindre formaliserad samvaro en annan gång. De äldre som kom, trodde att tidpunkten för träffen var avgörande för andra äldre och föreslog att ha möten på förmiddagar istället. Stadens samordnare på träffpunkten kommer att stå för nästa kafferep som planeras i november.


Ord på kvalitet – en film

Som en följd av de behov för bättre fritidsgård som formulerades i tre filmer från Park Lek, genomfördes ett separat samtal med fritidsgårdens målgrupp i samarbete med tränare i kvällsfotboll, tillika centrumvärd i Hallonbergen Centrum. Ett kort inledande möte genomfördes inflikat i kvällsfotbollen i Hallonbergen Centrum.

Cirka femtio barn deltog i samtalet. Vi ställde frågan, hur ungdomarna själva kunde bli bättre på att berätta för vuxna vad en bra fritidsgård är? De kom fram till att de egentligen bara kände till sin egen fritidsgård och den i Rissne. Därför skulle det organiseras en bussresa till några andra fritidsgårdar för att man med egna ögon kunde uppleva vad som kan vara önskvärda kvalitéer.

Denna bussresa genomfördes med en grupp på 19 pojkar som fick uppdraget att på alla ungas vägnar samla konkreta intryck av rum och aktiviteter och utvärdera skillnaderna mellan förutsättningarna och verksamheterna på tre fritidsgårdar – i Skärholmen, Fisksätra och Solna. Fritidsgårdar med olika organisation och form. De fick rundvisningar, och talade direkt med de olika fritidsgårdarnas ledare. Resan och deras kommentarer till de olika fritidsgårdarna dokumenterades i form av en videofilm.Klicka på bilden för att se filmen


Klicka på bilden för att läsa om visionen för en ny barn- och ungdomsverksamhet i Hallonbergen / Ör
formulerat av medarbetare och besökare 2013
Samarbete om musikundervisning i fritidsgården

Under samtal med anställda vid Musikskolan framkom att Hallonbergen och Ör i jämförelse med andra stadsdelar i Sundbyberg har ett mycket lågt deltagande i Musikskolans undervisning.

Personalen vid Musikskolan och Fritiden i Hallonbergen sökte ekonomiskt stöd till ett pilotprojekt där man undersöker hur många barn som vill delta i musikundervisningen om den kopplas till Fritiden och blir gratis. Projektet ska genomföras under hösten och inskriver sig därmed i förändringsarbetet för fritidsgården.


Föräldrarnas roll och önskemål i Hallonbergen

Under hela Park Leks förlopp har kontakter till föräldragrupper i Hallonbergen varit en prioritet.

Till projektsekretariatet har därför knutits ett antal ”vägvisare”, det vill säga personer med stora och solida kontaktnät som samtidigt också har en stor respekt bland de olika boendegrupperna. De har kontakt till stora grupper av boende som inte brukar komma till offentliga möten. De har därför inte varit ordentligt representerade i andra samtal i ParkLek Parlament, de är också underrepresenterade i skolans och fritidsgårdens arbete.Klicka på bilden för att se filmen


Kallelse till möten har skickats ut till alla i områdena via normala kanaler – skola, daghem, via affischer. Men med dessa vägvisares hjälp provades också en ny kommunikationsform – en informell sms-kedja direkt mellan enskilda föräldrar som primärt riktades till Hallonbergens föräldrar. ParkLek Parlament bad alla komma till ett samtal där man tillsammans kunde diskutera den oro för barnens vardag som många boende har gett uttryck för.

Det kom 38 personer till mötet, bland dem också tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen. På mötet var man överens om att kommun och föräldrar har ett stort gemensamt ansvar för att hjälpa områdenas unga. För att stärka samarbetet mellan föräldrar i området och kommunen, enades man om att bilda en lokal föräldraförening. Denna förening bildades vid påföljande möte, och fick vid första mötet 20 medlemmar. Vid detta möte fick föräldrarna möjlighet att rikta sin oro direkt till kommunstyrelsens ordförande.

Nästa möte är planerat till slutet av september. Projektsekretariatet kommer att bistå föräldraföreningen med organisatoriskt stöd under det första året för att bland annat stärka föräldrarna roll i området och ge dem en ökad möjlighet att påverka stadsutvecklingen.

Under kommande möte är tanken att väva samman samtal med fokus på barn och ungas fritid med de övriga fokus som också rör barnens vardag - fokus på skolsituationen, fokus på stöd till föräldrarna att kunna ge hjälpa sina barn med läxor och fokus på Toppstugan mm.FÖRÄLDRARFÖRENINGEN HALLONBERGEN ÖR bildades i juni 2013, som en del av PARK LEK PARLAMENT. Föreningens första möte var ett samtal om barnens vardag i stadsdelarna med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande. Både rosor och tistlar delades ut - åt båda håll.Eritreanskt kaffe - inte bara en urgammal eritreansk tradition, men nu också en
Hallonbergen - Ör - tradition för att samråda med varandra om allt det som
behöver ordnas och förbättras för barnen i stadsdelarna. Taget vid Föräldra-
föreningens stiftelsemöte i Rosa Rummet juni 2013.

Extra vuxenstöd och aktiviteter till grupper av ”störande” unga

Under lång tid har barn och ungdomar samlats i stora grupper i Hallonbergens Centrum. Genom en kombination av understimulans och brist på vuxentillsyn har dessa unga utvecklat ett beteendemönster som i perioder delvis dominerat köpcentrumets identitet. I samarbete med bostadsbolaget Förvaltaren och kultur - och fritidsförvaltningen har en ny funktion införts på prov i Hallonbergens centrum. En centrumvärd har korttidsanställts med uppgiften att bryta upp gruppens mönster genom utökade sport och kulturaktiviteter, samt genom att ge dem ett utvidgat vuxenstöd.


Sommarfotboll

Därutöver har sommarmånaderna för unga i Hallonbergen också varit ett område där projektsekretariatet har ingått i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen och bostadsbolaget Förvaltaren. En särskild sommarfotboll i kombination med en utökad öppettid på Fritiden och trivselvärden, gav resultat. Ingen förstörelse, men lugn och ro i Hallonbergens centrum och på Hallonbergsplan.


Lokaler i Hallonbergens Centrum - möjliggör nya placeringar nya samarbetsformer

Som ett led i samarbetet med Kultur och fritidsförvaltningen har projektsekretariatet varit med-tänkande gällande möjligheterna för att hitta en större lokal för fritidsgården.

Därutöver har vi utarbetat en arkitektanalys av hur en eventuell förändrad användning av de lokaler som kommunen har i Hallonbergens centrum, kunde skapa möjligheter för nya samarbetsformer mellan institutionerna.


NÄTVERK OCH KONTAKT

De personer som knutits till sekretariatet och till föräldraföreningen under våren är ett av de viktigaste resultat som projektsekretariatet upparbetat.

Därutöver har vi provat en målgruppsanpassad informell kommunikationskanal till föräldrar.

Vad finns dokumenterat?/Vad har vi fått ut av fokusgruppen?

 • Film från studieresa till fritidsgårdar.

 • En fritidsledare har fått ett utökat uppdrag för att tillsammans med ungdomar utveckla verksamheten på fritidsgården i Hallonbergen.

 • Projektsekretariatet har gett stöd till ett projekt där slagverkslärare från Musikskolan håller lektioner i Fritidens lokaler.

 • Sommarbasket för tjejer genomfördes i Hallonbergen Centrum

 • Sommarfotboll i samarbete med förvaltaren.


BEHOVSBESKRIVNING


Som ovan…

 • Sysselsättningsproblematik för unga vuxna

 • Synliggöra tjejernas behov i Hallonbergen

 • En bättre anpassad fritidslokal


 PARKLEK _ FRITID OCH SAMVARO
 ARBETSDAGAR PARKLEK II, 2012

Under en rad arbetsdagar utformade boende och lokala aktörer sina svar på kommunens programförslag för en kommande utbyggnad av Hallonbergen och Ör.
Sammanfattningar och resultat gällande Fritid och Samvaro från dessa dagar hittar du här nedanför.

Klicka på bilden för att se den som PDF (i större format).

FRITIDSGÅRDGÅRDSRUM
BOSTADSGÅRD


     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck