PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
SeniorlivGENOMFÖRDA AKTIVITETER


Fokusgrupper

Inom fokusområde seniorliv har två fokusgrupper genomförts under våren 2013. Mötena har samlat boende, representanter för lokala pensionärsorganisationer och kommunala tjänstemän.


Besök på Träffpunkten Lötsjögården

En fikastund arrangerades på Träffpunkten Lötsjögården under våren 2013. Ett tiotal ungdomar besökte Lötsjögården för att möta pensionärer och prata om hur de tillsammans kunde minska den upplevda otryggheten i området. Syftet med mötet var att skapa en ökad förståelse mellan äldre och yngre generationer. Samtalen under beöket kretsade kring upplevelser av att leva i Hallonbergen och Ör. På vilket sätt skiljer sig upplevelserna åt mellan generationer och vilka gemensamma nämnare finns?


Koordineringsmöten

Projektsekretariatet har haft avstämningsmöten med tjänstemän på äldreförvaltningen och med representanter från Förvaltaren.


Lokalt nätverk

En av ParkLek Parlaments målsättningar är att upprätta ett hållbart lokalt nätverk som kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Nätverket utgörs av boende, tjänstemän, föreningar, anställda på Förvaltaren, konsulter och andra lokala aktörer. Det är personer med kunskap inom det aktuella fokusområdet och med lokalkännedom. Syftet är att bland annat understödja kontakt inom och mellan nyetablerade nätverk, framtida nätverk samt att underlätta möjligheter att nå nyckelpersoner inom fokusområdet.

För fokusområdet seniorliv omfattar nätverket bland annat, boende, hyresgästföreningen och representanter för pensionärsorganisationerna. Det omfattar också Förvaltarens tillgänglighetssamordnare, stadens folkhälsoplanerare och utredare på äldreförvaltningen.


BEHOVSBESKRIVNING


En påbörjad kartläggning av tillgängligheten i Hallonbergen och Ör

Under det tidigare arbetet med PARK LEK och under fokusgruppsamtalen har ett behov av en kartläggning av tillgängligheten i området upptäckts. Vid det första fokusgruppsmötet markerade deltagarna platser med en tillgänglighetsproblematik. De pekade till exempel ut backar och trappor som inte snöröjs vintertid, övergångställen med för kort tid för passage och ledstänger som är trasiga. De visade också områden som upplevs som otrygga där behov av att röja sly och förbättra belysningen finns.

Kartläggningen ska sammanställas i en film som visar området ur ett ”rullatorperspektiv”. Synpunkter och förbättringsförslag kommer också att inarbetas i lager-på-lager planen (se fokusområde parker och grönområden för en utförligare beskrivning).


Anpassat boende för äldre i Ör

PARK LEK har uppmärksammat behovet av nya boendeformer för äldre i Ör. I många av stadsdelens bostadshus saknas hiss vilket försvårar vardagslivet för många äldre. Fokusgruppen för seniorliv har pekat på att det måste vara boendealternativ som inte är för dyra, det ska finnas gemsamhetsutrymmen och gärna enklare servicemöjligheter.


Utvecklad verksamhet i Träffpunken

Träffpunkten är en uppskattad mötesplats - men det finns många som inte hittar dit. Fokusgruppen har föreslagit att synliggöra och marknadsföra träffpunkten mer med en ordentlig skylt och med information till områdets äldre. Ett förslag om att ordna kvällar med middag, vin och underhållning finns.Klicka på bilden för att se filmen

      
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck