PARK LEK
   
OM PARK LEK
  OM PARK LEK PARLAMENT
 
DELTAGARNAS EGNA RÖSTER
 
  BEBYGGELSE OCH VÄGAR
  GRÖNA OMRÅDEN
TOPPSTUGA
FRITID OCH SAMVARO
SKOLOR
SENIOR
 
OM KERSTIN BERGENDAL
 
PRESS O LÄNKAR
KONTAKT
 
  IN ENGLISH
 


 PARKLEK PARLAMENT _ UTKAST

 

SAMMANSTÄLLNING FOKUSOMRÅDE
Toppstugan


Idén om att återuppföra en ny Toppstuga har funnit sedan det ursprungliga föreningshuset revs vid årsskiftet 2007/2008. Staden och Förvaltaren har vid olika tillfällen engagerat boende och diskuterat ett återuppförande av en Toppstuga. Ämnet engagerar såväl unga som gamla i Hallonbergen och många saknar en mötesplats i Toppstugeparken. Toppstugan är varit ett av de fokusområden som har hög prioritet i ParkLek Parlament.


GENOMFÖRDA AKTIVITETER

Fokusgrupper

Under våren 2013 har fokusgruppen för Toppstugan träffats vid tre tillfällen. Antalet deltagare har varierat mellan femton och tjugo personer. Boende med och utan erfarenhet av den gamla Toppstugan, tjänstemän från olika förvaltningar i staden, anställda vid Förvaltaren och förskolan Stella Nova, samt medlemmar i Hyresgästföreningen, Verdandi, Unga Örnar, Eritreanska Föreningen och Pangaea har deltagit i samtalen. Ungdomar och unga vuxna har varit underrepresenterade i gruppen.

För att fånga upp yngre generationers önskemål och tankar har Toppstugan diskuterats i samtal med en nystartad grupp av unga tjejer i området. Fokusgruppen för seniorer har även visat ett stort intresse för utvecklingen av Toppstugan och Toppstugeparken.Workshop Kraftledningsgatan

Inom ramen för fokusområdet Parker och grönområden genomfördes en halvdags workshop i kraftledningsstråket i Hallonbergen. Under workshopen diskuterades bland annat den utvecklingspotential som finns i det sammanhängande parkstråk som kraftledningsstråket och Toppstugeparken bildar. Många av de synpunkter och reflektioner som de boende lyfte under samtalen handlade om frånvaron av Toppstugan och om behovet av upprustning i den kringliggande parken.


Sommarpromenader

Under sommaren 2013 har projektsekretariatet gått promenader i Toppstugeparken i syfte att möta boende och starta dialog. Under promenaderna har vi talat med cirka trettiofem boende och samlat in synpunkter och förslag.


Koordineringsmöten

Projektsekretariatet har haft avstämningsmöten med planhandläggare, fastighetschef, V/A- ingenjör, trafikplanerare och landskapsarkitekt på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen kring uppförandet av en ny Toppstuga och utvecklingen av Toppstugeparken.

Samtal om organisation och drift har förts med tjänstemän på kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetschef på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. projektledare på Förvaltaren och med representanter för det lokala föreningslivet.


LOKALT NÄTVERK

En av ParkLek Parlaments målsättningar är att upprätta ett hållbart lokalt nätverk som kan bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Hallonbergen och Ör. Nätverket utgörs av boende, tjänstemän, föreningar, anställda på Förvaltaren, konsulter och andra lokala aktörer. Det är personer med kunskap inom det aktuella fokusområdet och med lokalkännedom. Syftet är att bland annat understödja kontakt inom och mellan nyetablerade nätverk, framtida nätverk samt att underlätta möjligheter att nå nyckelpersoner inom fokusområdet.

Under arbetet med fokusområdet för Toppstugan har projektsekretariatet framförallt etablerat kontakt med det lokala föreningslivet som visat stort intresse för att fylla Toppstugeparken med nya aktiviteter.


UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET

Diskussioner om att återuppföra en ny Toppstuga i Toppstugeparken har pågått sedan 2009. Arbetet inom fokusområde Toppstugan har tagit utgångspunkt i tidigare framarbetat underlag till exempel:

 • Gällande detaljplan för området antagen 1993. Området ligger inom kvartersmark och anger användningen bostadsändamål. Området är i detaljplanen markerat med prickmark, det innebär att marken inte får bebyggas. En byggrätt om ca 85 kvm finns vid platsen för den tidigare Toppstugan.

 • Den fördjupade översiktsplanen för områdena Rissne-Hallonbergen-Ör som antogs 2005. I denna ingår den norra delen av planområdet i förändringsområde H2 – Kraftledningsstråket i Hallonbergen. ”De norra delarna av naturområdet kring Toppstugan kan prövas för komplementsbebyggelse i mindre skala. I övrigt är naturmarken kring Toppstugan viktig att bevara.”

 • Kommunfullmäktiges beslut i juni 2008, om att utreda förutsättningarna för att Toppstugeparken ska övergå från Förvaltaren till Sundbybergs Stad, samt följande planuppdrag från april 2009.

 • Rådslaget om Toppstugan. År 2010 genomförde staden ett rådslag med omröstning. I rådslaget fick boende i Hallonbergen rösta på två förslag till upprustning av parken.
Klicka på bilden för att läsa artikeln. (PDF)
EN NY TOPPSTUGA - FUNKTION OCH FORM OCH PLACERING

Fokusgruppen för Toppstugan har arbetat i fyra stadier. Alla stadier har resulterat i en delprodukt. En detaljerad beskrivning av processen redovisas i ett separat referat.

Det första stadiet bestod av en gemensam promenad i området. Promenaden syftade till att framkalla den gamla Toppstugan genom minnen och anekdoter. Genom detta upprättades en kvalitets- och kravlista för en ny Toppstuga. Listan definieras samtidigt också vad som inte var funktionellt med den gamla Toppstugan.

Det andra stadiet bestod av ett förenklat modellbyggande. Alla deltagare fick små byggklossar, som var extremt förenklade principiella versioner av de funktioner de hade nämnt i sin kravlista. Till exempel, dansbana, toaletter, förvaringsutrymmen, kök, scen och halvtak. Genom att deltagarna organiserade dessa klossar på ett ”pappgolv” kunde de dokumentera både vad stugan skulle kunna rymma, och definiera hur dessa funktioner skulle kunna bilda ett välfungerande och välutformat rum.

Det tredje stadiet introducerade en stor grovt utformad modell över hela Toppstugeparken. Kan Toppstugan placeras på andra platser i anslutning Toppstugeparken? På modellen placerade deltagarna in sin prototypstuga och diskuterade sedan med de andra deltagarna varför en ny Toppstuga skulle placeras just där och inte någon annanstans. Samtidigt definierades hur hela parken skulle kunna interagera med den nya byggnaden.

Det fjärde stadiet introducerade två arkitektoniska modeller och en systematisk översikt över olika placeringsmöjligheter i parken. De två modellerna kan sägas översätta och sammanfatta deltagarnas samlade önskemål. Gruppen diskuterade för och nackdelar med de olika alternativa placeringarna och utformningarna. Därmed säkrades att modellerna verkligen illustrerade de behov som gruppen uttryckt.ETT NYTT FÖRENINGSRÅD SOM SAMARBETSPARTNER?

Mellan fokusgruppens formella möten har projektsekretariatet löpande kallat representanter ur det lokala föreningslivet, medarbetare från kultur- och fritidsförvaltningen samt från stadsbyggnads- och miljöförvaltningen för att tillsammans diskutera hur föreningarna kan ingå aktivt i en organisering och långsiktig drift av en ny Toppstuga. Vi har diskuterat vilka aktiviteter kan de tänkas vilja genomföra i Toppstugan och hur skulle ett ansvar skulle kunna fördelas?SAMARBETE MED MARABOUPARKEN KONSTHALL

Som ett led i arbetet med Toppstugan, genomfördes ett samarbete med konstintendent Helena Selder från Marabouparken konsthall i Sundbyberg.

Hon bjöd in den österrikiske konstnären Anna Witt för att genomföra ett självständigt konstverk med utgångspunkt i gemenskapen i Hallonbergen – den gemenskap som Toppstugan för många boende är en bild på. Hennes verk, Allt kan hända-paraden producerades av Marabouparken Lab. i samarbete med Aggregat, Biblioteket i Hallonbergen, Det Stora Knytkalaset, ParkLek Parlament och Verdandi.

Paraden bestod av en två timmars gemensam promenad. Deltagarna var boende, som bar runt på stora bokstavsskulpturer i papp. Paraden gick från Hallonbergens Centrum upp igenom Hallonbergen, ner genom Duvbo och upp till Toppstugan - till tonerna av sambaorkestern Sambombas dånande trummor. Under paradens gång stannade gruppen till och bildade olika korta utsagor. Utsagorna kom från en hisnande blandning av citat från de olika samtal med boende som konstnären genomfört under flera veckolånga besök i området. Genom sitt annorlunda Hallonbergsmanifest, satte konstnären fokus på konkreta lokala frågor, privata angelägenheter och globala problem, sedda genom de boendes blick.

Marabouparken har efter detta utformat en kort film om paraden som har visats på biblioteket i Hallonbergen och på Marabouparken.

Ett femtiotal boende engagerades i denna parad. Konstprojektet lyfte fram det behov som finns i Hallonbergen för sociala och kulturella aktiviteter och visade vem som skulle kunna tänkas använda sig av en ny Toppstuga.


BEHOVSBESKRIVNING

Genom rådslag, fokusgruppssamtal, workshops och koordineringsmöten har ett antal överordnade värden för Toppstugan och Toppstugeparken kunnat identifieras. Följande punkter sammanfattar de idéer och behov som formulerats som syftar till att bevara, utveckla och stärka Toppstugeområdets identitet som ett gemensamt rum.

En ny Toppstuga

 • Huset ska vara enkelt, robust och flexibelt och vara tillgängligt för alla.

 • Mångfald och mångkulturalitet ska speglas i byggnadens utformning.

 • Föreningar och privatpersoner ska kunna hyra stugan för fester och andra tillställningar.

 • I huset ska det finnas bord och sittplatser för minst 20 personer.

 • Huset ska ha ett tillagningskök och toaletter.

 • En veranda/dansbana/utomhusscen med tak ska finnas i anslutning till huset.

 • En parklek ska kunna drivas i stugan under dagtid.


En förnyad Toppstugepark

 • Väderskydd vid grillar och uteplatser.

 • Nya sittplaster

 • Linbana

 • Vattenlek

 • Fler grillar

 • Boulebana


ParkLek Parlament har sammanfattat fokusgruppens arbete i ett referat och i ett utkast till förstudie för en ny Toppstuga. I dokumenten presenteras process, slutsatser och ett skissförslag för en ny Toppstuga.

Utöver detta finns en skiss till en tillgänglighetsstig som börjar framför Träffpunkten vid Lötsjövägen och leder upp till Toppstugan. Stigen förbättrar tillgängligheten och möjliggör för rörelsehindrade utan tillgång till nyckelbricka att besöka vänner i Hallonbergens norra delar.


Klicka på bilden för att få veta mer om förstudien och programmet för Toppstugan. (PDF)
     
     
     
       
       
         
         
         
         
   
   
  PARK LEK Kerstin Bergendal 2011 -2014 kerstin@bergendal.com I samarbete med   Webdesign: Johanna Adebäck